Reglement van interne orde

Dit huishoudelijk reglement (hierna het “Reglement”) is bestemd voor de bezoekers van The Mint Brussels (hierna het “winkelcentrum”) en geldt voor het gehele winkelcentrum. Het reglement is van toepassing tijdens de volgende openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag: 8.00 uur tot 20.00 uur. Gesloten op zon- en feestdagen (behalve in uitzonderlijke omstandigheden). Het winkelcentrum wordt beheerd door AG Real Estate Property Management N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Kunstlaan 58 (hierna de “Beheerder”).

 1. Elke persoon die het winkelcentrum betreedt, erkent, aanvaardt en leeft (de bepalingen van) dit reglement na. Bezoekers die zich niet aan dit reglement houden en/of zich schuldig maken aan overlast, vandalisme of geweldpleging worden verzocht het winkelcentrum onmiddellijk te verlaten.
 2. De beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van diefstal of ongeval.
 3. Het is verboden flyers uit te delen, enquêtes te houden of om ambulante handel te voeren zonder voorafgaande toestemming van de beheerder. Dit geldt zowel in het winkelcentrum als bij de in- en uitgangen. Bedelen is altijd verboden.
 4. Het gebouw is voorzien van camerabewaking in zowel de publiek toegankelijke als privatieve delen. Camerabewaking – Wet van 21 maart 2007
 5. Er geldt een algemeen rook- en vapingverbod in het winkelcentrum.
 6. Dieren zijn niet toegelaten, uitgezonderd assistentiedieren voor hulpbehoevenden.
 7. Het is verboden het winkelcentrum te betreden met fietsen, steps, skateborden of andere vervoersmiddelen, tenzij ze gedragen of geduwd worden.
 8. Om veiligheidsredenen is het verboden om voorwerpen onbeheerd achter te laten. Verloren voorwerpen worden 30 dagen bijgehouden en kunnen op vertoon van een identiteitskaart worden afgehaald bij de security.
 9. Om de rust en het gebruiksgenot van het winkelcentrum te garanderen, is het verboden bal- en andere spelen uit te voeren.
 10. Het is niet toegestaan het winkelcentrum, hun toebehoren of de beplanting te bevuilen of te beschadigen. Er dient gebruik gemaakt te worden van de voorziene afvalbakken om gebruikersafval in te deponeren. Sluikstorten van afval te allen tijde en overal verboden.
  De afvallokalen zijn alleen voor intern gebruik. Ze mogen alleen worden gebruikt door winkelpersoneel om afval uit de winkels in te deponeren. Het deponeren van huishoudelijk afval wordt beschouwd als sluikstorten. In geval van overtreding behoudt het winkelcentrum zich het recht voor om aangifte te doen bij de officiële autoriteiten.
 11. Om de correcte werking van de veiligheidsinstallatie niet te hinderen, is het verboden het winkelcentrum te betreden met heliumballonnen.
 12. Op verschillende locaties binnen het winkelcentrum zijn er rustplaatsen voorzien. Hiervan kan gebruik gemaakt worden op een rustige en serene wijze. Op de grond zitten wordt niet toegelaten. Binnen het winkelcentrum aangekochte goederen kunnen hier genuttigd worden (ref; Ijsjes, koffie, frisdranken, …).
 13. Het nuttigen van alcoholische dranken buiten de daarvoor voorziene terrassen van de horecazaken, is niet toegelaten.
 14. Samenscholing van meerdere personen die overlast veroorzaken en/of doorgangen blokkeren, is te allen tijde verboden.
 15. De toegang tot het winkelcentrum wordt ontzegd of geweigerd aan personen die:
  1. kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander verdovend middel;
  2. overlast veroorzaken, de orde te verstoren of aanzetten tot geweld;
  3. zich verzetten tegen controle van de security agenten;
  4. in het bezit zijn van een verboden wapen of een gevaarlijk voorwerp;
  5. in strijd handelen met de bepalingen van dit Reglement van inwendige orde en/of weigeren de richtlijnen op te volgen.

  Termijnen van toegangsverbod worden bepaald door de beheerder en kunnen lopen van minimaal 1 maand tot de definitieve ontzegging tot het winkelcentrum.

 16. Het blokkeren van nood- en/of branddeuren is verboden. Evenals het versperren van de dienst- en nooduitgangen.
 17. Het gebruik van versterkte muziek en/of muziekinstrumenten is niet toegestaan, tenzij met toestemming van de beheerder.
 18. Kinderen jonger dan 14 jaar moeten om veiligheidsredenen worden begeleid door een volwassene of een verantwoordelijke persoon, tenzij zij schriftelijke toestemming hebben van de beheerder. Groepsbegeleiders moeten duidelijk herkenbaar zijn. Begeleiders moeten de directe omgeving van hun groep/kind voortdurend in de gaten houden.
 19. Het is verboden om foto’s en/of bewegende beelden te maken zonder voorafgaande toestemming van de leiding.
 20. De aanwezigheid van beveiliging ontslaat bezoekers niet van hun eigen verantwoordelijkheid, ook ten opzichte van derden.
 21. Bij overtreding van deze regels wordt u ondervraagd door de beveiliging en/of de manager, die bepaalde maatregelen zal nemen om de overlast te beperken. Indien nodig wordt de politie gewaarschuwd en het winkelcentrum behoudt zich het recht voor om een klacht in te dienen bij de officiële instanties.