Wedstrijd Smile Safari

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Toleda SA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Kunstlaan 58, KBO n°BE 0416 300 640 (hierna “Organisator” genoemd). Deze wedstrijd speelt zich enkel af op het Belgisch grondgebied.
 2. Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting. Elke natuurlijke persoon gedomicilieerd in België met een geldig e-mailadres kan aan deze wedstrijd deelnemen, met uitzondering van het personeel van AG Real Estate en The Mint Brussels of de organisatoren, alsook hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen. Deelnemers onder de 18 jaar dienen goedkeuring van hun ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s) te verkrijgen alvorens aan de wedstrijd mee te (kunnen) doen. Als een prijs gewonnen wordt door een persoon onder de 18 jaar dienen de ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s) van de winnaar een formulier te ondertekenen waarin men verklaart akkoord te gaan met het ontvangen van de prijs door de winnaar. Het niet ontvangen van een ondertekend formulier heeft tot gevolg dat de prijs niet wordt uitgekeerd. Deze wedstrijd wordt op Facebook pagina van The Mint Brussels gespeeld:

https://www.facebook.com/theMintBrussels/

 1. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd. Louter door deelname aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer zonder enig voorbehoud of beperking alle bepalingen van huidig reglement, evenals de beslissingen die de Organisator kan nemen.
 2. De wedstrijd loopt vanaf 28/12 tot en met 30/12. De wedstrijd kan op elk moment worden stopgezet, onderbroken of verlengd worden door de Organisator, zonder dat de Organisator of elke andere tussenkomende persoon of vennootschap hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.
 3. De te winnen prijs is 20 duotickets voor Smile Safari (1 per winnaar). De prijs mag niet uitgewisseld of omgezet worden in cash.
 4. Deelname aan deze wedstrijd is geldig door een commentaar te plaatsen onder de wedstrijd-post op de facebookpagina van The Mint Brussels . De Organisator behoudt zich het recht om een deelname te annuleren indien de gegevens van de deelnemer fictief of onjuist blijken.
 5.  Elke deelnemer mag slechts één antwoord geven. Indien meerdere keren wordt deelgenomen, zal enkel de eerste deelname gelden.
 6. De 20 deelnemers met de meest originele commentaar, die door ons eigen team wordt gekozen, wint een duoticket.
 7. De winnaar wordt bekend gemaakt via een privéberichtje vanaf 30/12. De winnaar mag Contact opnemen met het beheer om de prijs af te halen.
 8. De Organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor een onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd, bijvoorbeeld technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevenstijdens of na de verzending (niet limitatieve lijst). De Organisator draagt eveneens geen verantwoordelijkheid voor eventuele ongelukken of schade, van welke aard ook, veroorzaakt bij de toekenning of het gebruik van de gewonnen prijs of bij deelname aan de huidige wedstrijd.
 9. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onkosten of kosten voortvloeiend uit deze actie of toegekende prijs.
 10. Indien een bepaling van dit reglementongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. De Organisator behoudt zich het recht voor om bepalingen van dit reglement aan te passen, toe te voegen of te schrappen.
 11. Conform de bepalingen van de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de Persoonlijke levenssfeer met betrekking tot persoonlijke gegevens, informeert de Organisator de deelnemers over de registratie van de persoonlijke gegevens in een bestand. Dit bestand zal door de Organisator enkel gebruikt worden in het kader van huidige wedstrijd. Deelnemers hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van deze gegevens. De deelnemer die de verwijdering van zijn of haar gegevens vraagt tijdens het verloop van de wedstrijd aanvaardt dat zijn of haar deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der deelnemers kan worden opgenomen.
 12. Geen enkel telefonisch onderhoud, noch schriftelijke correspondentie met betrekking tot de huidige wedstrijd dan noodzakelijk voor het winnen van de prijzen, is toegelaten.
 13. Het reglement valt onder Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor eventuele geschillen.

 

Share on facebook
Facebook